سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز الامام الباقر للدراسات و التحقیق 
مسئول 
 
 
اجرائی 
همکاری 
الجمعیه العاملیه لاحیا التراث 
مسئول 
 
 
اجرائی 
همکاری 
معهد القرآن الکریم- بیروت 
مدیریت 
 
 
اجرائی